2015. July 21.

Otkaz ugovora o radu po osnovu viška zaposleni

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) su regulisani postupak utvrđivanja viška zaposlenih i prava koja imaju zaposleni po tom osnovu.
Poslodavac koji otkaže ugovor o radu zaposlenom kao višku ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa. Ako pre isteka ovog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.
Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu viška zaoslenih
U slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu viška zaoslenih, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.
Isplata otpremnine zaposlenom višku je uslov prestanka radnog odnosa zbog prestanka potrebe za njegovim radom pa se otpremnina ima isplatiti najkasnije do prestanka radnog odnosa.
Neoporezivani iznos otpremnine za „tehnološki višak“
Otpremnina isplaćena zaposlenom koji je proglašen za „tehnološki višak“ oslobođena je plaćanja poreza saglasno članu 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana, i to: porez na dohodak građana ne plaća na primanja ostvarena po osnovu otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi (Zakon o radu) – do iznosa koji je utvrđen Zakonom o radu.
Na iznos otpremnine iznad neoporezivog iznosa, koja se isplaćuje zaposlenom koji je proglašen za “tehnološki višak” plaća se porez na dohodak.
Pravo na korišćenje godišnjeg odmora
Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
Primerak rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu viška zaposlenih

2015. July 21.

Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa regulisana su Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015),( u daljem tekstu: Zakon).
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti je objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 38/2015 i stupio je na snagu 07. maja 2015. godine.
Dokumentacija za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti

2015. June 21.

Radno obeležavanje Vidovdana

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku 28. juna shodno odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u republici srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011).

2015. June 21.

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl.glasnik RS" br. 128/2014) kojim se uređuje uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveze državnih i drugih organa i organizacija, kao i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem, kao i druga pitanja vezana za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača je stupio na snagu 04.12.2014. godine, a počeo da se primenjuje 05.06.2015. godine.
Značenje izraza koji su upotrebljeni u ovom zakonu

Zabrana sprečavanja uzbunjivanja
Pravo na zaštitu uzbunjivača
Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača
Postupak uzbunjivanja
Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima iz ovog zakona, kao i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije u vezi sa uzbunjivanjem i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih je obavezan da postupak unutrašnjeg uzbunjivanja reguliše donošenjem opšteg akta i da isti istakne na vidnom mestu, kao i na internet istranici u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona.
Zabrana stavljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj
Naknada štete zbog uzbunjivanja i sudska zaštita uzbunjivača
Uzbunjivanje ako su u informaciji sadržani tajni podaci
Zabrana zloupotrebe uzbunjivanja
Novčane kazne za prekršaje

2015. May 21.

Obaveza poslodavca da o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenog odluči rešenjem

Poslodavac je dužan da o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenog odluči rešenjem, a ne samo da vodi evidenciju o broju dana iskorišćenog godišnjeg odmora.
Primer: Plan korišćenja godišnjeg odmora
Primer: Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

2015. May 21.

Kontrola legalnosti softvera

Zakonski osnov
Nadležnost poreske uprave
Postupak poreske kontrole
Ograničenja autorskog prava
Pravo proizvođača baze podataka
Kaznene odredbe po Zakonu o autorskom i srodnim pravima
Krivična dela

2015. April 21.

Ugovor o stipendiranju

Ugovor o stipendiranju može se zaključiti sa licem koje se nalazi na školovanju, odnosno učenikom srednje škole, ili studentom više škole ili fakulteta.
Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005), se uređuju, pored ostalog, i uslovi ostvarivanja prava na poreska izuzimanja stipendija i kredita učenika i studenata.
Primer: Odluka o odobravanju stipendije učeniku srednje štole
Primer: Ugovor o stipendiranju
Rok za predaju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014.godinu
Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2014.godinu se podnosi najkasnije do 15. maja 2015. godine na Obrascu PPDG-2R. Od 1. aprila 2015. godine poreska prijava na Obrascu PPDG-2R može se podneti isključivo u elektronskom obliku.

2015. April 21.

Raskidanje ugovora

Pravo stanaka na raskidanje ugovora je regulisano odredbama člana 124. do 138. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).
Raskidanje ugovora zbog neispunjenja
Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti
Nemogućnost ispunjenja
Prekomerno oštećenje
Zelenaški ugovor

‹ Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 Poslednji »