2013. November 19.

Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu izmene u oporezivanju imovine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu objavljen je u “Službenom glasniku RS” br. 47/2013.
U Preduzetničkom informatoru broj Septembar/1-13 pisali smo o najbitnijim izmenama o porezu na nasleđe i poklon regulisanim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koje se primenjuju od 30. maja 2013. godine. Odredbe Zakona o porezu na imovinu se primenjuju od 01. januara 2014. godine. Po izmenjenim odredbama se utvrđuje porez na imovinu za 2014. godinu.
Samooporezivanje za obveznike koji vode poslovne knjige
Rokovi za podnošenje poreske prijave za obveznike koji vode poslovne knjige
Poreska obaveza samooporezivanjem kada poreska obaveza nastane u toku godine
Nastanak poreske obaveze
Podnošenje poreske prijave
Poreska osnovica obveznika koji vode poslovne knjige
A) Za obveznika koji vodi poslovne knjige i koji nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti (član 7. stav 1. Zakona)
B) Za obveznika koji vodi poslovne knjige i koji nepokretnosti u poslovnim knjigama ne iskazuje po fer vrednosti (član 7. stav 2. Zakona)

2013. November 19.

Preduzetnički informator Nov/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obračun poreza na pruženje usluge od strane nerezidentnih fizičkih lica - domaćem pravnom licu
- Izmene o dopune Zakona o porezima na imovinu izmene u oporezivanju imovine

2013. July 01.

Preduzetnički informator Jun/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Produežen rok za podnošenje zahteva za regres za goriva
- Radno vreme i raspored radnog vremena