2015. September 30.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015 i stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine.
Subjekti, koji imaju obavezu primene Zakona o javnim nabavkama
Povećanje limita za javne nabavke male vrednosti
Komunikacija u postupku javne nabavke preko Portala javnih nabavki
Novine u načinu objavljivanja prilikom sprovođenja kvalifikacionog postupka
Dokazivanje ispunjenosti uslova u konkursnoj dokumentaciji ponuđača i pre donošenja odluke o dodeli ugovora

2015. August 31.

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o inspekcijskom nadzoru je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 36/2015 dana 21.04.2015. godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom roka od 12 meseci od dana stupanja na snagu, odnosno 30.04.2016. godine, osim odredaba kojima se uređuju neregistrovani subjekti i postupanje prema neregistrovanim subjektima, koje se primenjuju 30.07.2015. godine.
Najznačajnije odredbe Zakona koje se primenjuju od 30.07.2015. godine.
Kaznene odredbe
Značenje neregistrovanog subjekta
Saradnja sa drugim inspekcijama i imaocima javnih ovlašćenja
Uviđaj u stambenom prostoru
Poseban postupak prema neregistrovanom subjektu
Šta se ne smatra obavljanjem delatnosti ili vršenjem aktivnosti neregistrovanog subjekta
Odredbe Zakona koje se primenjuju od 30. septembra 2015. godine

2015. June 21.

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl.glasnik RS" br. 128/2014) kojim se uređuje uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveze državnih i drugih organa i organizacija, kao i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem, kao i druga pitanja vezana za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača je stupio na snagu 04.12.2014. godine, a počeo da se primenjuje 05.06.2015. godine.
Značenje izraza koji su upotrebljeni u ovom zakonu

Zabrana sprečavanja uzbunjivanja
Pravo na zaštitu uzbunjivača
Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača
Postupak uzbunjivanja
Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima iz ovog zakona, kao i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije u vezi sa uzbunjivanjem i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih je obavezan da postupak unutrašnjeg uzbunjivanja reguliše donošenjem opšteg akta i da isti istakne na vidnom mestu, kao i na internet istranici u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona.
Zabrana stavljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj
Naknada štete zbog uzbunjivanja i sudska zaštita uzbunjivača
Uzbunjivanje ako su u informaciji sadržani tajni podaci
Zabrana zloupotrebe uzbunjivanja
Novčane kazne za prekršaje

2015. February 20.

Primena novog Zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike

Izbor računovodstvene regulative u 2014. godini
Zakon o računovodstvu propisuje primenu propisa za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, prema veličini i pravnoj formi pravnih lica i preduzetnika.

2015. January 23.

Obaveza usaglašavanja opštih akata i ugovora o radu sa Zakonom o radu

Zakonski rok za usaglašavanje ističe 29. januara 2015. godine

2015. January 21.

Novi Zakon o zapošljavanju stranaca

Zakon o zapošljavanju stranaca je usvojen dana 25.11.2014. godine, objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. 128 od 26.11.2014. godine i stupio je na snagu 04.12.2014. godine.
USLOVI ZAPOŠLJAVANJA STRANACA
VRSTE DOZVOLA ZA RAD
Lična radna dozvola
Radna dozvola
Radna dozvola za zapošljavanje
Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja
Radna dozvola za upućena lica
Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva
Radna dozvola za nezavisne profesionalace
Radna dozvola za samozapošljavanje
POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA RAD
IZDAVANJE I PRODUŽENJE DOZVOLE ZA RAD
PONIŠTAJ DOZVOLE ZA RAD
PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA RAD
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA

2014. November 28.

Izmena Zakona o legalizaciji objekata

Zakonom o izmeni Zakona o legalizaciji objekata ("Službeni glasnik RS, br. 117/2014 od dana 29.10.2014. godine) je produžen rok na još šest meseci za dostavljanje dokumentaciju potrebne za utvrđivanje mogućnosti legalizacije.

2014. November 28.

Izmene i dopune Zakona o stečaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 83/2014 dana 05.08.2014. godine kojim su izvršene izmene i dopune Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11-dr.zakon i 71/12-US).

‹ Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poslednji »