2015. November 20.

Državni praznik-neradni dan u novembru 2015. godine

Državni praznik je: Dan primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar 2015. godine.

2015. August 31.

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o inspekcijskom nadzoru je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 36/2015 dana 21.04.2015. godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom roka od 12 meseci od dana stupanja na snagu, odnosno 30.04.2016. godine, osim odredaba kojima se uređuju neregistrovani subjekti i postupanje prema neregistrovanim subjektima, koje se primenjuju 30.07.2015. godine.
Najznačajnije odredbe Zakona koje se primenjuju od 30.07.2015. godine.
Kaznene odredbe
Značenje neregistrovanog subjekta
Saradnja sa drugim inspekcijama i imaocima javnih ovlašćenja
Uviđaj u stambenom prostoru
Poseban postupak prema neregistrovanom subjektu
Šta se ne smatra obavljanjem delatnosti ili vršenjem aktivnosti neregistrovanog subjekta
Odredbe Zakona koje se primenjuju od 30. septembra 2015. godine

2015. June 21.

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 49/2015 od 05.06.2015. godine, a primenjuje se od 13.06.2015. godine.

2015. June 21.

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl.glasnik RS" br. 128/2014) kojim se uređuje uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveze državnih i drugih organa i organizacija, kao i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem, kao i druga pitanja vezana za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača je stupio na snagu 04.12.2014. godine, a počeo da se primenjuje 05.06.2015. godine.
Značenje izraza koji su upotrebljeni u ovom zakonu

Zabrana sprečavanja uzbunjivanja
Pravo na zaštitu uzbunjivača
Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača
Postupak uzbunjivanja
Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima iz ovog zakona, kao i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije u vezi sa uzbunjivanjem i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih je obavezan da postupak unutrašnjeg uzbunjivanja reguliše donošenjem opšteg akta i da isti istakne na vidnom mestu, kao i na internet istranici u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona.
Zabrana stavljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj
Naknada štete zbog uzbunjivanja i sudska zaštita uzbunjivača
Uzbunjivanje ako su u informaciji sadržani tajni podaci
Zabrana zloupotrebe uzbunjivanja
Novčane kazne za prekršaje

2015. January 14.

Dužnost preduzetnika da pismeno obaveste Agenciju za privredne registre o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade počev od 01. januara 2015. godine, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade, najkasnije do 15. decembra 2014. godine.
Primer obračuna lične zarade preduzetnika

2015. January 14.

Nastupajući praznici koji će se praznovati

Nastupajući praznici koji će se praznovati, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11), u periodu od 01. decembra 2014. godine do 31. januara 2015. godine su navedeni u tekstu ovog broja Informatora.

2014. November 28.

Pravilnik o načunu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 116/2014, a stupio je na snagu 04.11.2014. godine.

2014. November 28.

Izmene i dopune Zakona o stečaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 83/2014 dana 05.08.2014. godine kojim su izvršene izmene i dopune Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11-dr.zakon i 71/12-US).

2014. November 28.

Kaznene odredbe u Zakonu o radu

Kaznene odredbe su regulisane u odredbama člana 273. do 276. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i razvrstane su u četiri grupe:
- Za učinjeni prekršaj za koji se kažnjava poslodavac sa svojstvom pravnog lica novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara;
- Za učinjeni prekršaj za koji se kažnjava poslodavac sa svojstvom pravnog lica novčanom kaznom od 600.000 do 1.500.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 200.000 do 400.000 dinara;
- Za učinjeni prekršaj, za koji se kažnjava poslodavac sa svojstvom pravnog lica novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica novčanom kaznom od 20.000 do 40.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara;

‹ Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 Poslednji »