Preduzetnički informator
informatorJUN-2016rs-01.jpg

2016. June 23. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o inspekcijskom nadzoru

Preduzetnički portal
informatorJUN-2016rs-01.jpg

2016. June 23. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o inspekcijskom nadzoru

informatorMAJ-2016rs-01.jpg

2016. May 19. | Preduzetnički informator, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Maj/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
- Primena člana 67. stav 4. Zakona o turizmu
- Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju
- Novi Zakon o opštem upravnom postupku
- Zakoni iz oblasti zaštite životne sredine
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

informatorMART-2016rs-01.jpg

2016. March 18. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Mart/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

informatorFEB-2016rs-01.jpg

2016. February 21. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Feb/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja
- Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans
- Dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 29. februara 2016. godine
- Obaveza neaktivnih pravnih lica
- Godišnji porez na dohodak građana za 2015 godinu
- Od 01. januara 2016. godine neće se izdavati nove radne knjižice

informatorJan1-2016rs-01.jpg

2016. January 19. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jan/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

informatorDec1-2015rs-01.jpg

2015. December 21. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Dec/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
- Novi pravilnik o evidenciji prometa

informatornov1-2015rs-01.jpg

2015. November 21. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Nov/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Rok za obaveštenje nadležnog poreskog organa u vezi isplate lične zarade preduzetnika za 2016. godinu je do 15. decembra 2015. godine
- Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2016. godinu je do 30. novembra 2015. godine
- Obaveza poslodavaca koji imaju više od deset zaposlenih da postupak unutrašnjeg uzbunjivanja regulišu opštim aktom i da ga istaknu na vidnimmestu
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
- Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma u zanatskim radnjama se ne plaća
- Obaveštenje APR o neizvršenim obavezama pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu
- Zakon o ulaganjima

2015. November 20. | Menadžment

Državni praznik-neradni dan u novembru 2015. godine

Državni praznik je: Dan primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar 2015. godine.

2015. November 20. | Porezi-finansije

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/15 dana 03. oktobra 2015. godine.
- Evidentiranje u sistem PDV stranih lica
- Definisanje poreskog dužnika
- Primenu sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
- Uređivanje poreskog punomoćnika
- Mesto prometa dobara električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
- Propisivanje poreskog oslobođenja pri uvozu električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
- Način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije
- Proširivanje prava na odbitak PDV
- Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
- Preciziranje izdataka za reprezentaciju po osnovu kojih obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza
- Poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila
- Proširivanje prometa usluga koje se oporezuju po stopi PDV od 10%
- Rok za obaveštavanje nadležnog poreskog organa o izvršenom prometu sekundarnih sirovina i o izvršenom prometu poljoprivrednih proizvoda od lica koja nisu evidentirana za obavezu plaćanja PDV, shodno izmenjenom stavu 2. člana 51a Zakona