Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Donent je  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Ovaj zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015 i stupio je  na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog Zakona, koje se odnose na donošenje godišnjeg plana javnih navaki,  koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Zakon donosi bitne novine, od kojih ističemo neke od njih, naročito koje se odnose na izmene u vezi utvrđivanja subjekata koji imaju obavezu primene ZJN, koje se odnose na  javne nabavke male vrednosti i načinu komunikacije u postupku javne nabavke (objavljivanje na Portalu JN), kao i na način dokazivanja ispunjenosti uslova ponuđača.

Subjekti, koji imaju obavezu primene ZJN definisani su izmenjenim članom 2. ZJN, koji glasi:

Naručilac u smislu ovog zakona je:

1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;

2) pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:

            (1) da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;

            (2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;

            (3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica                     imenuje naručilac.

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke utvrđuje spisak naručilaca iz stava 1. tačka 1. ovog zakona.

Spisak naručilaca objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki.

Lica koja nisu na spisku iz stava 2. ovog člana, a koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana dužna su da primenjuju ovaj zakon."

Povećanje limita za  javne nabavke male vrednosti

Izmenjeni stav 1. člana 39. ZJN glasi: "Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara.„

Izmenjeni stav 2. člana39. ZJN glasi: “Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona”.

Izmenjeni stav 5. člana 39. ZJN propisuje mogućnost pozivanja ponuđača u postupku javne nabavke male vrednosti, a ne kao obavezu, i to: „Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti može da pozove najmanje tri lica, koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude i istovremeno objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.”

Novimčlanom39a i izmenjenim Prilogom 2, na nabavku sledećihusluga: 

1. zdravstvene i socijalne usluge;

2. pravne usluge (osim nabavki pravnih usluga iz člana 7. ovog zakona);

3. usluge hotela i restorana;

4. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja;

5. usluge u oblastima rekreacije, kulture i sporta

mogu da se primene odredbe ovog zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke.

Komunikacija u postupku javne nabavke preko Portala javnih nabavki

Izmenjeni član 20. ZJN predviđa i komunikaciju  preko Portala javnih nabavki, i to:

"Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki."

Novine u načinu objavljivanja prilikom sprovođenja kvalifikacionogpostupka

Izmenjeni član 34. ZJN predviđa obavezu naručioca da objavi odluku o priznavanju kvalifikacije kandidata kao i odluku o isključenju kandidata na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici:

"Naručilac može sprovoditi kvalifikacioni postupak kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima, količina i vremena, a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra, odnosno povremene popravke ili radovi na redovnom održavanju, koje se pružaju, isporučuju ili izvode prema standardnim, uobičajenim specifikacijama, a ne prema specifičnim zahtevima naručioca.

U kvalifikacionom postupku, naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu i priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijave za koje utvrdi da ispunjavaju prethodno određene uslove za kvalifikaciju.

Naručilac u roku određenom u pozivu za podnošenje prijava, donosi odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrži listu od najmanje 5 kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji može biti do 3 godine, a u obrazloženju odluke obavezno navodi razloge odbijanja ostalih prijava.

Odluku iz stava 3. ovog člana naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja.

Naručilac je dužan da listu kandidata ažurira svakih šest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove i koji je u međuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije.

Poziv za podnošenje prijava u kvalifikacionom postupku, koji sadrži uslove za priznavanje kvalifikacije i konkursnu dokumentaciju, naručilac je dužan da objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici tako da budu dostupni zainteresovanim licima sve vreme dok važi lista kandidata.

Naručilac će isključiti kandidata sa liste kandidata ako prestane da ispunjava uslove za priznavanje kvalifikacije o čemu donosi odluku koja u obrazloženju sadrži razloge za isključenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donošenja dostavlja svim kandidatima i objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Tokom važenja liste kandidata naručilac poziva sve kandidate sa liste da podnesu ponudu i istovremeno poziv objavljuje na Portalu javnih nabavkii na svojoj internet stranici.

U trenutku slanja poziva za podnošenje ponuda lista kandidata mora da sadrži najmanje pet kandidata."

Dokazivanje ispunjenosti uslova u konkursnoj dokumentaciji ponuđača i pre donošenja odluke o dodeli ugovora

U skladu sa odredbama člana 77. ZJN naručilac je dužan da prilikom određivanja dokaza kojima se dokazuje ispunjenost uslova, vodi računa o troškovima pribavljanja tih dokaza, odnosno da troškovi pribavljanja dokaza ne budu nesrazmerni procenjenoj vrednosti javne nabavke.

Na osnovu izmenjenog stava 2. tačke 1. člana 77. ZJN  preciziran je minimalni godišnji prihod koji se traži od ponuđača, i to:

„Minimalni godišnji prihod koji se traži od ponuđača ne sme biti veći od dvostruke procenjene vrednosti javne nabavke, osim u izuzetnim slučajevima kada je to neophodno zbog posebnih rizika povezanih sa predmetom javne nabavke. Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tačke izabrao i/ili koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponuđač treba da priloži.“

Na osnovu izmenjenog stava 4. člana 77. ZJN:

"Naručilac može odrediti u konkursnoj dokumentaciji da se ispunjenost svih ili pojedinih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona, dokazuje dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove."

Međutim, shodno izmenjenom stavu 2. člana 79. ZJN: “Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona,naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.„

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>