2014. December 23.

Preduzetnički informator Dec/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obavezan popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
- Dostavljanje finansijskog izveštaja za statističke i druge potrebe do kraja februara 2015. godine
- Obaveza neaktivnih pravnih lica
- Primena novog Zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike
- Dužnost preduzetnika da pismeno obaveste Agenciju za privredne registre o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu
- Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
- Nastupajući praznici koji će se praznovati

2014. November 20.

Preduzetnički informator Nov/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Izmena Zakona o legalizaciji objekata
- Pravilnik o načunu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
- Izmene i dopune Zakona o stečaju
- Kaznene odredbe u Zakonu o radu

2014. October 20.

Preduzetnički informator Okt/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu
- Minimalna cena rada za 2015. godinu
- Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku
- Ugovor o zajmu

2014. September 19.

Preduzetnički informator Sept/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine
- Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja
- Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove
- Novi zakon o zaštiti potrošača
- Zapuk pokretnih stvari u vlasništvu fizičkih lica pravnim licima i preduzetnicima

2014. August 20.

Preduzetnički informator Aug/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u agenciji za privredne registre
- Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine
- Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa
- Ispravka grešaka pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

2014. July 21.

Preduzetnički informator Jul/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu

2014. June 16.

Preduzetnički informator Jun/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Primena novog zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike
- Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama
- Primena kontnog okvira
- Novi obrasci poreskih prijava za paušalce i za godišnji porez na dohodak građana
- Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Olakšice za zapošljavanje novih lica

2014. May 19.

Preduzetnički informator Maj/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Likvidacija društva
- Pravo i obaveza zaposlenog na drugi deo godišnjeg odmora za 2013. godinu
- Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa

2014. April 22.

Preduzetnički informator April/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Ugovor o trgovinskom posredovanju
- Porez na prenoz vlasništva nad polovnim motornim vozilom
- Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun/2014
- Godišnji porez na dohodak građana
- Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka
- Podsticaji u poljoprivredi