2016. June 23.

Preduzetnički informator Jun/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o inspekcijskom nadzoru

2016. April 21.

Preduzetnički informator April/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu
- Predaja podataka o stažu i zaradama za 2015. godinu (M-4, M-4K, M-4/SP)
- Porez na dobit po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica

2016. March 18.

Preduzetnički informator Mart/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

2016. February 21.

Preduzetnički informator Feb/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja
- Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans
- Dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 29. februara 2016. godine
- Obaveza neaktivnih pravnih lica
- Godišnji porez na dohodak građana za 2015 godinu
- Od 01. januara 2016. godine neće se izdavati nove radne knjižice

2016. January 27.

Konkurs BIS-a

2016. January 19.

Preduzetnički informator Jan/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

2015. December 21.

Preduzetnički informator Dec/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
- Novi pravilnik o evidenciji prometa

2015. November 21.

Preduzetnički informator Nov/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Rok za obaveštenje nadležnog poreskog organa u vezi isplate lične zarade preduzetnika za 2016. godinu je do 15. decembra 2015. godine
- Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2016. godinu je do 30. novembra 2015. godine
- Obaveza poslodavaca koji imaju više od deset zaposlenih da postupak unutrašnjeg uzbunjivanja regulišu opštim aktom i da ga istaknu na vidnimmestu
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
- Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma u zanatskim radnjama se ne plaća
- Obaveštenje APR o neizvršenim obavezama pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu
- Zakon o ulaganjima

2015. October 20.

Preduzetnički informator Okt/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Visina minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine
- Državni praznik-neradni dan u novembru 2015. godine
- Izmena neoporezivog iznosa dnevnice za službena outovanja u inostranstvu
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

‹ Prethodni 1 2 3 4 5 6 Poslednji »