2013. September 23. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Sept/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Izmene i dopune zakona o porezima na imovinu oporezivanje porezom na poklon
- Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika za njihove privatne potrebe
- Nove prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava
- Uredba o dopuni uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
- Obračun kamate za neplaćene javne prihode
- Unutrašnji nadzor u društvu s ograničenom odgovornošću
- Najniža osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za pio za lica uključena u obavezno osiguranje
- Osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno dravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
- Novi zakon o faktoringu

2013. August 19. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Aug/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Porez na prihode od kapitala
- Porez na ostale prihode
- Elektronski potpis
- Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) u elektronskom obliku
- Socijalni doprinosi osnivača privrednih društava koji nisu zasnovali radni odnos u svom društvu

2013. August 01. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jul/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Izmene i dopune zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
- Nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva (promena pravne forme preduzetnika u privredno društvo)
- Izmena ugovorenih uslova rada premeštaj na druge poslove
- Utvrđena je jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma
- Ukinuta je obaveza plaćanja poreza na poklon pravnim licima kojima prihodi po tom osnovu ulaze u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica

2013. July 01. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Produežen rok za podnošenje zahteva za regres za goriva
- Radno vreme i raspored radnog vremena

2013. May 30. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Maj/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Sazivanje i održavanje godišnje redovne skupštine u doo
- Usvajanje finansijskih izveštaja i raspodela dobiti u doo
- Predložena izmene prema nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
- Intenzivna kontrola izdavanja fiskalnog računa
- Besplatna registracija internet i elektorne adrese za prijem pošte i kontakt podatke
- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

informatorAprilis1-2013HU-01.jpg

2013. April 26. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator April/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Produžen je rok za dostavljanje informativne poreske prijave (IPP)
- Odluka o visini minimalne zarade
- Svakodnevne kontrole radi suzbijanja sive ekonomije
- Obaveza prijave staža (M-4) za 2012. godinu do 30. aprila 2013. godine
- Izmenjen zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
- Podsticajna sredstva za refundaciku troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane
- Primena zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
- Obaveštenje banci o promenama upisanim u registar agencija za privredne registre
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

2013. April 08. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator mart/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Informativna poreska prijava (IPP)
- Rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava do 31.03.2013. godine
- Minimalna zarada
- Produžen rok za uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga
- Državni i drugi praznici
- Javni poziv nezaposlenim licima
- Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- Pravo na korišćenje regresa za gorivo
- Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo)

informatorFeb1-2013RS-01.jpg

2013. February 26. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Feb/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Godišnji porez na dohodak građana
- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
- Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- Prekršaji preduzetnika po zakonu o privrednim društvima
- Kriterijumi za utvrđivanje godišnjeg odmora
- Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja

2013. January 16. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jan/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike i d.o.o.
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zastarelost potraživanja i obaveza
- Novine u vezi otpisa potraživanja
- Isplata PDV nadoknade poljoprivredniku u gotovom novcu
- Obaveštenje o poljoprovredniku koji u prethodnih 12 meseci izvrši promet u iznosu većem od 1.000.000 dinara
- Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 01. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine
- Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2013. godini
- Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) za 2012. godinu