Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici  održanoj 28. septembra 2015. godine, donela  je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon je objavljen u  "Službenomglasniku  RS" br. 83/15 dana 03. oktobra 2015. godine.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u SlužbenomglasnikuRS, a primenjivaće se od 15. oktobra 2015. godine, osim :

 • odredbe ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata primenjivaće se od dana stupanja na snagu ovog zakona;.
 • odredaba člana 10a) ovog Zakona, koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo – primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine;
 • odredaba člana 29. ovog zakona, koje se odnose na propisivanje jedinstvenog roka za podnošenje poreskih prijava za sve obveznike PDV-a nezavisno od dužine poreskog perioda – primenjivaće se od 1. januara 2016. godine;
 • odredaba čl. 25, člana 27. stav 1. i  člana 30. ovog zakona, koje se odnose na propisivanje obaveze sastavljanja i dostavljanja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu za svaki poreski period – primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

S obzirom na to da svaka izmena zakona podrazumeva i prateće izmene podzakonskih akata,
Ministar finansija Republike Srbije, na osnovu ovlašćenja datih u Zakonu o porezu na dodatu vrednost doneo je sledeće pravilnike:

 1. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, donet na osnovu člana 10a stav 13. Zakona o PDV;
 2. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja  poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost;
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim    putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 4. Pravilnik o načinu utvrđivanju poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara         ili usluga koji se vrši uz naknadu;
 5. Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV;
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet   oporezuje po posebnoj stopi PDV;
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih      oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 8. Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona         o porezu na dodatu vrednost;
 9. Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV;
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema          obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci;
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje       obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV.

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 84/2015, sa stupanjem na snagu i primenom od dana objavljivanja, tj. od 6. oktobra 2015. godine.

Svi navedeni ostali Pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 86/2015 i primenjuju se od 15. oktobra 2015. godine.

Izmene su brojne i veoma značajne. Najbitnije izmene i dopune se odnose na:

- Evidentiranje u sistem PDV stranih lica (poreski obveznik je lice, uključujući i lice koje u Republici Srbiji nema sedište, odnosno prebivalište-strano lice, koje samostalno obavlja promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti-član 8. stav 1. Zakona)

- Definisanje poreskog  dužnika(poreski dužnik, u smislu ovog zakona je obveznik, koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice-član 10. stav 1. tačka 1.) Zakona);

(poreski dužnik je primalac električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportnei distributivne mreže, obveznik PDV koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, za promet električne energije i prirodnog gasa izvršen od strane drugog obveznika PDV-član 10. stav 2. tačka 4) Zakona);

- Primenu sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva (poreski dužnik koji internim obračunom obračunava PDV je primalac dobara i uslugaiz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona,za promet izvršen od strane obveznika PDV-član 10.  stavu 2. tačka 3) Zakona);

- Uređivanje poreskog punomoćnika za strano lice koje vršipromet dobara i usluga u Republici Srbiji (strano lice koje vršipromet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika- novi član 10a Zakona);

- Mesto prometa dobara električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje Menja se član 11. stav 1. tačka 4)  i glasi: mеsto prometa dobara je mesto u kojem primalac električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportnei distributivne mreže, a koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojima se dobra isporučuju;

- Propisivanje poreskog oslobođenja pri uvozu električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje (PDV se ne plaća na uvoz dobaračija se isporuka vrši preko prenosne, transportnei distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje-član 26. stav 1. tačka 1d) Zakona);

- Način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije (subvencijama koji se uključuju u poresku osnovicu,smatraju se novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom-novi stav 2. člana 17. Zakona);

- Proširivanje prava na odbitak PDV (Proširuje se pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci dobara za opremanje administrativnih prostorija po osnovu kojih to pravo  dosada nije postojalo, npr. tepisi, električni aparati za domaćinstvo, televizijski i radio prijemnici TV, ukrasni predmeti i dr.- izmenjena tačka 3) stava 1. člana 29. Zakona);

-Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (ukida se pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih-izmenjena tačka 3) stava 1. člana 29. Zakona);

- Preciziranje izdataka za reprezentaciju po osnovu kojih obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza (Izdacima za reprezentaciju smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaciza odmor, sport, razonodui drugi izdaci učinjeni u korist poslovnihpartnera, potencijalnihposlovnihpartnera, predstavnikaposlovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza-novi stav 3. člana 29. Zakona);

- Poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila (Ako bi iznos PDV obračunat u skladu sa odredbama st. 1 - 3.  člana 36. ovog Zakonaza promet dobara čiji je prenos prava svojine predmet oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, bio manji od iznosa poreza koji bi za taj promet bio obračunat u skladu sa tim zakonom, na taj promet ne plaća se PDV- novi stav 7. člana 36. Zakona);

- Proširivanje prometa usluga koje se oporezuju po stopi PDV od 10% (usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam; prevoz putnika i njihovog pratećeg prtljaga);

- Rok za obaveštavanje  nadležnog poreskog organa o  izvršenom prometu sekundarnih sirovina i o izvršenom prometu poljoprivrednih proizvoda od lica koja nisu evidentirana za obavezu plaćanja PDV, shodno  izmenjenom stavu 2. člana 51a Zakona:

„Obveznik je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:

 1. licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;
 2. poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.ˮ.

Obaveštenje sadrži najmanje podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu, kao i adresi i PIB-u ovih lica, kao i o iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obaveza.

To praktično znači, da od 15. oktobra 2015. godine ukida se obaveza obaveštenja za isporuke navedenih dobara i usluga uz poreske prijave u toku godine. Shodno navedenim izmenama, obveznik dostavlja tražene podatke nadleženom poreskom organu samo uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, bez obzira na iznos izvršenih prometa.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>