Izmena neoporezivog iznosa dnevnice za službena outovanja u inostranstvu

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika. Uredba je objavljena u "Službenom  glasniku RS" br. 84/15 od 6. oktobra, a stupila jena snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 14. oktobra 2015. godine.

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana (''Službeni glasnik RS'', br. 24/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon), propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa.

Izmenjena UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015) ukida spisak iznosa dnevnica po stranim državama, uvođenjemneoporezivog iznosa od 15 evrana svakih 24 časa provedenih  na službenom putu u inostranstvu, bez obzira na stranu zemlju u koju je zaposleni otputovao. Znači, ovaj iznos se primenjuje za sve države kao neoporezivi iznos.

Član 20. izmenjene Uredbe glasi:

„Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu (dnevnica)

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.“

Ova citirana odredba Uredbe ima značaj i za privredne subjekte, s obzirom na činjenicu da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog Uredbom.

U skladu sa članom 118. stav 1. tačka 3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Znači, ukoliko je  poslodavac internim opštim aktom i ugovorom o radu predvideo isplatu dnevnice za naknadu troškova na službenom putu u inostranstvu u iznosu većem od neoporezivog, dužan je da na iznos  iznad iznosa propisanog Uredbom plati porez na zarade po stopi od 10%.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>