Pretraga evidencije obveznika dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja za 2014. godinu

Agencija za privredne registre je izdala obaveštenje, u kome obaveštava sve  zainteresovane korisnike, da je u odeljku Finansijski izveštaji, omogućena pretraga evidencije obveznika dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finanansijskih izveštaja za 2014.godine. Agencija za privredne registre (APR) je objavila obaveštenje dana 29. januara 2015.godine, koje prenosimo u celosti,:

„Pretraga evidencije obveznika može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika, i to statusni podaci (poslovno ime, matični broj, adresa, PIB, pravna forma, delatnost, poslovna godina, datum osnivanja i broj meseci poslovanja) i podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, JMBG i funkcija).

U slučaju da uvidom u pomenutu evidneciju obveznik, eventualno utvrdi da statusni podaci ili podaci o zakonskom zastupniku nisu ažurirani, potrebno je da uputi reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu:obeznicifi@apr.gov.rs.

U okviru evidencije obveznika dati su i ostali podaci o obvezniku, kao što su veličina obveznika koja je utvrđena na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za prethodnu godinu (veliko, srednje, malo, mikro), obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu (u skladu sa članom 21. Zakona o reviziji), računovodstvena regulativa (u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu), zatim na kojim obrascima obveznik sastavlja izveštaje (u zavisnosti od grupe pravnih lica kojoj pripada – privredna društva,  banke, društva za osiguranje, itd.), kao i način dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja (za velika, srednja i mala pravna lica  - isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane  kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, za mikro pravna lica i preduzetnike  - u napred navedenom elektronskom obliku, zatim primenom posebnog informacionog sistema, u elektronskom obliku, bez kvalifikovanog elektronskog potpisa, ili uz dostavljanje „referentne stranice“ štampane iz sistema u papirnom obliku i potpisane od strane zakonskog zastupnika, kao i samo u paprirnom obliku).“

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>