Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja

U skladu sa odredbama člana 12a  stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (''Službeni glasnik RS'', br. 24/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. Zakon), Vlada Republike Srbije  je objavila u"Službenom  glasniku RS" br.5/2015,usklađene dinarskeneoporeziveiznoseporeza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21. Zakona o porezu na dohodak građana.

Iznosi  se primenjuju  na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2015. godne bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

Za period od 01.februara 2015. do 31. januara 2016.godine:

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>