Dužnost preduzetnika da pismeno obaveste Agenciju za privredne registre o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu

Agencija za privredne registre  je dana 26. novmebra 2014.godine objavila  na svojoj internet stranici sledeće obavešetenje:

Prijava preduzetnika o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014.godinu

Agencija za privredne registre obaveštava sve preduzetnike koji samostalno obavljaju privrednu delatnost radi sticanja dobiti, a koji poslovne knjige za 2014. godinu vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da su dužni da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre pre početka sastavljanja finansijskih izveštaja.
Umesto pisane forme, APR je preduzetnicima omogućila da prijavu o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014. godinu izvrše putem veb aplikacije objavljene u Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, na linku „Предузетници - Обавештење о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства“. Unošenjem matičnog broja i ostalih podataka, preduzetnik se automatski prijavljuje u bazu obveznika za podnošenje finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
Ukoliko se preduzetnici na vreme ne prijave da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva neće biti u mogućnosti da sastave i dostave Registru finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre podatke za statističke potrebe (rok 28. februar), kao ni finansijske izveštaje (rok 30. jun) za 2014. godinu, primenom posebnog informacionog sistema, u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu.
Preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo, takođe, su dužni da do 31.12.2014, u slobodnoj formi, o tome obaveste Agenciju.
S obzirom na sve novine u primeni novog Zakona, Agencija će na svojoj internet strani blagovremeno obavestiti sve obveznike o načinu sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

 

PREDZETNIK KOJI SE OPREDLI ZA ISPLATU LIČNE ZARADE U 2015.GODINI

U skladu sa članom 33.a Zakona o porezu na dohodak građana(''Službeni glasnik RS'', br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon):

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade počev od 01. januara  2015.godine, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade, najkasnije do 15. decembra 2014.godine.
Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.
Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade počev od 01. januara 2015.godine, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra 2014.godine.

Isplata lične zarade preduzetnika nije obaveza, već je mogućnost. Iznos lične zarade utvrđuje sam preduzetnik, bez bilo kakvih ograničenja. Međutim, ako se lična bruto zarada utvrđuje u iznosu manjem od najniže mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, dužan je da doprinose plati na najnižu osnovicu.

Važno je napomenuti, da na osnovu član 37a.ovog Zakona: Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaje lična zarada preduzetnika, samo ako jei isplaćena. Isplata neto lične zarade i isplata pripadajućeg poreza i doprinosa na ličnu zaradu vrši se isti dan.

 

Prilikom donošenja odluke o isplati lične zarade preduzetnika, bitno je sagledati sledeće:

Ako se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade  od 01. januara 2015.godine:

- Bruto lična zarada preduzetnika se priznaje kao trošak (samo ako se i isplati) i na taj način se smanjuje osnovica za porez na neto prihod (stopa poreza je 10%) tj. smanjuje se oporeziva dobit koja se utvrđuje poreskim bilansom (PB -2);

- Socijalni doprinosi se plaćaju samo na ličnu zaradu prilikom svake isplate, a neće se  plaćati  na neto prihod utvrđen na kraju godine po poreskom bilansu;

- Na bruto ličnu zaradu preduzetnika obračunava se:

- porez na zarade po stopi od 10%, na umanjenu osnovicu za 11.242,00 dinara (ovo umenjenje je utvrđeno za period od 01.02.2014. do 31.01.2015. godine, a od 01.02.2015.godine izvršiće se usklađenje neoporezivih iznosa, shodno Zakonu o porezu na dohodak građana)  i

- doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na bruto zaradu od 37,8%. 

- Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi su:

- za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 26%;

- za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%;

- za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%.

Primer obračuna lične zarade preduzetnika:

Preduzetnik je svojom odlukom utvrdio neto iznos lične zarade u iznosu od 25.000,00 dinara za mesec januar/2015. Preračun neto iznosa u bruto iznos, koji sadrži u sebi pripadajući porez i doprinose, možemo izračunati po sledećoj formuli: 

Neto-1.124,20

0,522

U našem primeru: 25.000- 1.124,20      Bruto zarada = 45.739,08 dinara

0,522

  1. Neto zarada  ..................................................                       25.000,00 dinara
  2. Bruto zarada..................................................                        45.739,08 dinara
  3. Porez na zarade   (r.br.2-11.242) x 10% .......                      3.449,71 dinara     
  4. Doprinos PIO   (r.br.2 x 26% )......................                        11.892,16 dinara
  5. Doprinos za zdravstv. (r.br.2 x 10,3% )........                          4.711,12 dinara
  6. Doprinos za nezaposlenost (r.br.2 x 1,5% )..                          686,09 dinara

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>