Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 119/2013, a primenjuje se od 01. januara 2014. godine.

Najvažnije izmene i dopune od 01. januara 2014. godine su navedene u daljem tekstu.

1) U zahtevu za paušalno oporezivanje ne treba navoditi podatke o opremljenosti radnje i o broju angažovanih članova porodice.

2) Preduzetnici se ravrstavaju po kriterijumima profitabilnosti i obima promena, odnosno prema vrstama delatnosti u pet grupa. Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u Republici, opštini, odnosno gradu u kojom nisu formirane gradske opštine ostvarena u prethodnoj godini u procentima po grupama od 25% do 165% (najviši procenat propisan za preduzetnike koji se bave prevozom putnika autobusom).

 • u prvu grupu (za utvrđivanje osnovice za paušalno oporezivanje je propisan procenat od 25% od prosečne zarade u prethodnoj godini), prema dopunama, su razvrstani i bombondžije; 
 • u drugu grupu (za utvrđivanje osnovice za paušalno oporezivanje je propisan procenat od 50% od prosečne zarade u prethodnoj godini), prema izmenama i dopunama, su razvrstani i frizeri isključivo za muškarce, a brisani su proizvođači loznovoćnih i drugih sadnica i kalemova;
 • u treću grupu (za utvrđivanje osnovice za paušalno oporezivanje je propisan procenat od 75% od prosečne zarade u prethodnoj godini), prema izmenama i dopunama, su razvrstani i frizeri za žene i muškarce, a brisani su: automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri i slično, kao i preduzetnici koji obavljaju usluge reklame i propagande. Brisanim preduzetnicima se ukida paušalno oporezivanje, pa su obavezni da vode knjigovodstvo i da utvrđuju dobit kao oporezivi prihod od samostalne delatnosti;
 • iz četvrte grupe (propisan procenat je 140% od prosečne zarade u prethodnoj godini), prema izmenama, su brisane auto-perionice. Brisani preduzetnici gube status paušalca i obavezni su da vode knjigovodstvo i utvrđuju porez na ostvareni prihod od samostalne delatnosti;
 • u petu grupu (propisan procenat je 120%) prema dopuni Uredbe, su razvrstani i advokati;
 • šesta grupa je, ovim izmenama, brisana.

Ovim izmenama je izmenjena i polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog poreza propisana u procentima u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu:

 • preduzetnicima koji su razvrstani u četvrtu grupu sa 150% na 140%, a
 • preduzetnicima koji su razvrstani u petu grupu sa 105% na 120%.

3) Izmenama i dopunama Uredbe izmenjeni su i dopunjeni elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, tako:

 • u zavisnosti od mesta na kojem se radnja nalazi polazna osnovica se koriguje od minus 20% do plus 50%, a za trgovinsku delatnosti izvan poslovnih prostorija polazna osnovica se umanjuje za 40%;
 • brisana je odredba za korekciju polazne osnovice za opremljenost radnje;
 • brisana je odredba za broj angažovanih članova porodice preduzetnika;
 • izvršena je dopuna Uredbe sa elementom za korekciju polazne osnovice za utvrđivanje paušalnog prihoda duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta koje utiču na efekte poslovanja do minus 15%.

Preduzetnici koji su u skladu sa ovim izmenama Uredbe izgubili status paušalca i koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem prema stvarnim prihodima, dužni su da vode knjigovodstvo, prosto ili dvojno, o čemu samostalno odlučuju. Ovi preduzetnici dužni su da podnesu poresku prijavu (na obrascu PPDG-1) nadležnom poreskom organu do 31. januara 2014. godine.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>