Novi zakon o računovodstvu

U "Službenom glasniku RS", br. 62/13 objavljen je novi Zakon o računovodstvu, a stupio je na snagu 24. jula 2013. godine.

Prelaznim i završnim odredbama ovoga Zakona je regulisano da će se podzakonska akta za sprovođenje ovog Zakona doneti najkasije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine i primeniće se na sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Finansijski izveštaji za 2013. godinu sastaviće se na dosadašnjim obrascima koji su korišćeni za sastavljanje finansijskih izveštaja za prethodnu godinu.

Velika i srednja pravna lica sastavljaju puni set ("Bilans stanja", "Bilans uspeha", "Izveštaj o promenama na kapitalu", "Izveštaj o tokovima gotovine", "Napomene" i "Statistički aneks") a mala pravna lica skraćeni set finansijskih izveštaja ("Bilans stanja", "Bilans uspeha" i "Statistički aneks").

U skladu sa članom 6. novog Zakona, pravna lica se razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini. Razvrstavanje,u skladu sa navedenim kriterijumima,vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu.Prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, pravna lica će vršiti razvrstavanje u skladu sa ovom odredbom novog Zakona, a dobijene podatke će koristiti za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Pravno lice je dužno da uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji za privredne registre i obaveštenje o razvrstavanju.

Odredbama člana 20.novogZakona, propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MRS/MSFI.

 "Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da je svako pravno lice (uključujući i kategoriju "drugih pravnih lica"), koje je matično pravno lice, odnosno ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, dužno da primenjuje MRS/MSFI prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja." (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-102/2013-16(XIII) od 21.11.2013. godine)

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima,mala i srednja pravna lica primenjuju MSFI za MSP, a izuzetno srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju potpune MSFI.

U skladu sa odredbomčlana 51.novogZakona,pravna lica biće u obavezi da dostavljaju APR-u finansijske izveštaje i podatke za statističke potrebe isključivo u elektronskom obliku (primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa), počev od 1. januara 2015. godine (velika, srednja i mala pravna lica), odnosno 1. januara 2016. godine (mikro pravna lica).

Članom 33. ovog Zakona propisano je dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji radi javnog objavljivanja najkasnije do 30. juna naredne godine. Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula naredne godine. S obzirom da je prelaznim i završnim odredbama pedviđeno da se ovi rokovi primenjuju na finansijske izveštaje za 2014. godinu, znači da će se redovni i finansijski izveštaji za 2013. godinu dostavljati Agenciji do kraja februara 2014. godine, a konsolidovani finansijski izveštaji do 30. aprila 2014. godine.

Predviđena je mogućnost objedinjenog dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za javno objavljivanje i izveštaja za statističku obradu do kraja februara naredne godine i u tom slučaju se smatra da je obveznik ispunio obavezu dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za javno objavljivanje i nema obavezu da ih ponovo dostavlja.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji radi javnog objavljivanja u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Pravno lice koje nije imalo poslovne događaje, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Navodimo još neke od novina koje su obuhvaćene novim Zakonom:

  • Otvaranje poslovnih knjiga na početku poslovne godine vrši se na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine, a novoosnovana pravna lica i preduzetnici otvaraće poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza na dan upisa kod Agencije za privredne registre;
  • Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može se poveriti pismenim ugovorom privrednom društvu i preduzetniku koji ima registrovanu pretežnu delatnosti za pružanje računovodstvenih usluga;
  • Popis imovine i obaveza je potrebno vršiti na kraju poslovne godine i na početku poslovanja, odosno sastavlja se bilans osnivanja;
  • Propisan je rok od 10 godina za čuvanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, dok je za čuvanje finansijskih izveštaja i izveštaja o reviziji propisan rok od 20 godina;
  • Finansijski izveštaji i druge informacije koje se dostavljaju uz finansijske izveštaje se sastavljaju na srpskom jeziku i izražavaju se u dinarima;
  • Određen je krug lica koji su odgovorni za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, a to su: zakonski zastupnik, organ upravljanja, nadzorni organ pravnog lica, preduzetnik, lice kojem je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja;
  • Agencija za privredne registre propisuje iznose naknada za objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije koja se dostavlja uz finansijske izveštaje, kao i nadoknade troškova za davanje podataka i pružanje usluga iz Registra finansijskih izveštaja;
  • Poreska uprava vrši proveru ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama putem nadzora pravnih lica i preduzetnika;

U "Službenom glasniku RS", br. 117/13 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), u okviru koga je objavljen zvaničan srpski prevod sa kompletnim tekstovima MSFI za MSP.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>