Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije

Rok za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je do 31. marta 2014. godine.

U Registar poljoprivrednih gazdinstava se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije i preduzetnici obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.).

Osnov korišćenja zemljišta može biti:

  1. pravo svojine,
  2. rešenje - izvoda o raspodeli komasacione mase,
  3. ugovor o zakupu (izuzev ako je taj ugovor zaključen sa pravnim licem kao zakupodavcem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede),
  4. pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

Ugovori o zakupu i ugovori o ustupanju zemljišta na korišćenje moraju da budu overeni.

U slučaju upisa porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registar se upisuje poljoprivrednik - fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i mogu se upisati članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Naglašavamo da bračni drugovi mogu biti upisani samo u jednom porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu.

Zahtev se podnosi prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva.

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava imaju obavezu da svake godine u periodu od 01. februara do 31. marta obnove registraciju, tako što će dostaviti nove podatke za 2014. godinu, a shodno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstava ("Službeni glasnik RS" br. 17/13), a obavezno se dostavljaju podaci o:

  1. poljoprivrednim kulturama na zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;
  2. vrsti životinja i broju gazdinstava na kojima se životinje drže ili uzgajaju;
  3. promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta, kao što su katastarska veličina i katastarska kultura, vlasnišntvo, zakup i slično.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva se u postupku obnove izjašnjava da li je njegovo gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno, potpisivanje Izjave. Ukoliko nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne potpiše izjavu, u Registru ostaje prethodno upisani podatak.

U slučaju da posle izvršene obnove registracije dođe do promene biljne kulture od prijavljene, rok za ispravku ovih podataka je 30. april 2014. godine.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>