Uredba o podsticanju zapošljavanja

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o podsticanju zapošljavanja (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”br.32/2011. Ova Uredba stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. od 14. maja 2011.godine.

Uredbom su utvrđeni uslovi i način ostvarivanja prava poslodavca iz privatnog sektora (poslodavac koji posluje sa više od 50% privatnog kapitala) subvencionisanje određenog dela obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, radi podsticanja zapošljanja:

 

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 ili starije od 45 godina, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje ukupnog iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

 

Ukupnim doprinosom za penzisjko invalidsko osiguranje smatra se doprinos obračunat za novozaposlena lica iz osnovice i na osnovicu (iz zarade zaposlenog i na teret poslodavca) u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Obračun poreza i doprinosa vrši poslodavac i zajedno ga sa zahtevom za subvencionisanje poreza i doprinosa predaje nadležnom Ministarstvu finansija-Poreskoj upravi. Nakon izvršene kontrole obračuna poreza i doprinosa za PIO za novozaposlena lica (kontrolu vrši Poreska uprava u saradnji sa Republičkim fonodom PIO), Ministarstvo finansija će izvršiti prenos sredstava Republičkom fonodom PIO, u visini obračunatih doprinosa, a Fond PIO će uplatiti sredstva za PIO zaposlenih za svakog poslodavca pojedinačno. Znači, obveznik uplate ovih iznosa je Budžet Republike Srbije, a ne poslodavac.

Poslodavci ne mogu smanjivati broj zaposlenih tokom perioda subvencionisanja poreza i doprinosa u odnosu na broj zaposlenih koji su imali na dan 31. marta 2011.godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

Na osnovu ove Uredbe donet je Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službeni glasnik RS”br.36/2011). Prilikom prvog podnošenja obrasca zahteva za subvencionisanje, Poreskoj upravi se podnosi i:

  • spisak zaposlenih radnika na dan 31. marta 2011.godine;

  • fotokopija radne knjižice, prijave na osiguranje kod Fonda za PIO i ugovor o radu na određeno, ili na neodređeno vreme za novozaposlenog lica, kao dokaz da se radi o novozaposlenim licima.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>