Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

USVOJENE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

 

U “Službenom glasniku RS” br. 47/13 od 29. maja 2013.godine objavljeni su:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 

U Preduzetničkom informatoru Maj/1-2013 detaljno smo pisali o najvažnijim predloženim izmenama uNacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

U ovom delu časopisa objašnjavamo usvojene izmene i dopune ovog Zakona.

 

Paušalno oporezivanje

Odredbe novog Zakona, kojima se uređuje paušalno oporezivanje primenjivaće se na utvrđivanje obaveze počev za 2014. godinu, osim odredbe člana 40. stava 2. tačka 4) ovog Zakona, kojim se utvrđuje limit za paušalno oporezivanje, kojise primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. od 30. maja 2013.godine.

Prema stavu 2. člana 40. Zakona:

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 1. koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara;
 5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

 

Oporezivanje zarada (primena od 30. maja 2013.godine)

Smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%, uz povećanje neoporezivog iznosa na 11.000 dinara.

Stopa doprinosa za PIO povećalase na 24%, s tim da je 13% na teret zarade ili drugog prihoda, a 11% za poslodavca, odnosno drugog isplatioca.

 

Preduzetnici (samooprezivanje i lična zarada)

Utvrđivanje poreza na dobit od poslovanja preduzetnika, koji vodi poslovne knjige(bez obzira da li ih vode po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva), vršisesamooporezivanjem, a ne rešenjem poreskog organa;

Odredbe novog zakona koje uređuju utvrđivanje poreza samooporezivanjem primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Izuzetno, od 1. jula 2013. godine utvrđivanje poreza samooporezivanjem može da primeni obveznik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti koji se opredeli da počev od 1. jula 2013. godine isplaćuje ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje, i o tome do 1. jula 2013. godine pisanim putem obavesti nadležni poreski organ.

 

Preduzetnici, koji se opredele za isplatu ličnog primanja od 01. jula 2013.godine, moraju da sastave poresku prijavu (PPDG 1) za period od 01.01.2013-30.06.2013.godine i da sastave poreski bilans(PB 2) i dužni su da ih dostave Poreskoj upravi do 30. jula 2013.godine, na osnovu čega će dobiti konačno rešenje o obavezi poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za ovaj period. Akontacije poreza na neto prihod za period jul-decembar 2013.godine platiće na osnovu ovog poreskog bilansa i poreske prijave, koji je sastavljen za period januar-jun 2013.godine.

Isplata lične zarade preduzetnika nije obaveza, već je mogućnost. Iznos lične zarade utvrđuje sam preduzetnik, bez bilo kakvih ograničenja. Međutim, ako se lična bruto zarada utvrđuje u iznosu manjem od najniže mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, dužan je da doprinose plati na najnižu osnovicu.
Najniža mesečna osnivica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje je utvrđena za period od: 01. maja do 31. jula 2013.godine u iznosu od 20.090,00 dinara.

Važno je napomenuti, da na osnovu član 37a.ovog Zakona: Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaje lična zarada preduzetnika, samo ako jei isplaćena. Isplata neto lične zarade i isplata pripadajućeg poreza i doprinosa na ličnu zaradu vrši se isti dan.

Prilikom donošenja odluke o samooporezivanju, bitno je sagledati sledeće:

Ako se preduzetnik opredeli za isplatu ličnog primanja od 01. jula 2013.godine:

 • bruto lična zarada preduzetnika se priznaje kao trošak (samo ako se i isplati) i na taj način se smanjuje osnovica za porez na neto prihod (stopa poreza je 10%) tj. smanjuje se oporeziva dobit koja se utvrđuje poreskim bilansom (PB -2);
 • socijalni doprinosi se plaćaju samo na ličnu zaradu prilikom svake isplate, a neće se plaćati na neto prihod utvrđen na kraju godine po poreskom bilansu;
 • od 1. jula 2013. godine utvrđujeseporez na dobit samooporezivanjem na osnovu sastavljene poreske prijave(PPDG) i poreskog bilansa (PB-2) za period od 01.01.2013-30.06.2013.godine;
 • na bruto ličnu zaradu preduzetnika obračunava se:

  •   -porez na zarade po stopi od 10%, na umanjenu osnovicu za 11.000,00 dinara i
  •   -doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na bruto zaradu od 37,8%  (Dopr. za PIO:24%, Dopr. za zdrav. osig.: 12,30% i Dopr. za osig. od nezap.:1,50%).

  

Primer obračuna lične zarade preduzetnika:

Preduzetnik je svojom odlukom utvrdio neto iznos lične zarade u iznosu od 25.000,00 dinara za mesec jul/2013. Preračun neto iznosa u bruto iznos, koji sadrži u sebi pripadajući porez i doprinose, možemo izračunati po sledećoj formuli:

 

Neto-1.100,00

0,522

U našem primeru: 25.000-1.100  Bruto zarada =45.785,44 dinara

   0,522

 1. Neto zarada .....................................................................................
 2. Bruto zarada.....................................................................................
 3. Porez na zarade  (r.br.2-11.000) x 10%.......................................
 4. Doprinos PIO  (r.br.2 x 24% ).........................................................
 5. Doprinos za zdravstv. (r.br.2 x 12,3% ).........................................
 6. Doprinos za nezaposlenost (r.br.2 x 1,5% )...............................
25.000,00 dinara
45.785,44 dinara
  3.478,54 dinara
  10.988,51 dinara
  5.631,61 dinara
     686,78 dinara

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>