Törvény a hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről

2015. szeptember 28-ai ülésén a Szerb Köztársaság Népképviselőháza törvényt hozott a hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről (szerbül: Zakon o porezu na dodatu vrednost – PDV). A törvény szövege az SZK Hivatalos Közlönyének 83/15-ös számában 2015. október 3-án jelent meg.

A törvény a Hivatalos Közlönyben való közzétételt követő napon lépett hatályba, alkalmazása pedig 2015. október 15-től kezdődött, ami alól kivételt képeznek:

 • ennek a törvénynek azok a rendelkezései, amelyek meghatalmazást tartalmaznak a törvénynél alacsonyabb rendű aktusok meghozatalára vonatkozóan, és amelyeket a törvény hatályba lépésének napjától kezdve alkalmaznak;
 • a törvény 10a) szakaszának rendelkezései, amelyek az adóügyi meghatalmazottságról szóló engedélyek kérelmezésére és kiadására vonatkoznak, ezek alkalmazására 2015. október 1-től kezdve kerül sor;
 • e törvény 29-ik szakaszának rendelkezései, amelyek a hozzáadott értékadó-kötelezettek adóbevallásának benyújtásával kapcsolatos egységes határidők előírását szabályozzák, az adóperiódus hosszától függetlenül – ezek 2016. január 1-től lesznek alkalmazva;
 • a törvény 25-ik szakasza, 27-ik szakasza 1. bekezdésének 30-ik szakaszának rendelkezései, amelyek a minden egyes adóperiódusra vonatkozó adóbevalláshoz mellékelt elszámolás- áttekintés összeállításának és benyújtásának kötelezettsége előírására vonatkoznak – 2017. január 1-től kezdve kerülnek majd alkalmazásra;    

Tekintettel arra, hogy minden törvénymódosítás értelemszerűen a törvénynél alacsonyabb rendű aktusok változását is maga után vonja, a Szerb Köztársaság pénzügyminisztere a hozzáadott értékadóról szóló törvényben rögzített meghatalmazása alapján meghozta az alábbi szabályzatokat:

 1. A hozzáadott értékadóval kapcsolatos adóügyi meghatalmazottság jóváhagyásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzatot a HÉA-ról szóló törvény 10a szakaszának 13-ik bekezdése alapján hozta meg;
 2. A hozzáadott értékadó adókötelezettje megállapításának érdekében az építőipar területén a javak és szolgáltatások meghatározásáról szóló szabályzatot;
 3. A HÉA-ról szóló törvény értelmében az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások meghatározásáról szóló szabályzat módosításairól és kiegészítéseiről szóló szabályzatot;
 4. A térítményért nyújtott szolgáltatások és javak forgalmazása során a HÉA elszámolásának alapjául szolgáló adóalap módjának meghatározásáról szóló szabályzatot;
 5. A HÉA elszámolására szolgáló adóalap változtatásának módjáról szóló szabályzatot;
 6. Azoknak a javaknak és szolgáltatásoknak a forgalmazását meghatározó szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, amelyek a HÉA külön adóalapja szerint adóznak;  
 7. A HÉA alóli adómentesség megvalósításának eljárásáról és módjáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot az előzetes adó levonására való jogosultsággal egyetemben;
 8. A HÉA-ról szóló törvény 25-ik szakaszában felsorolt egyes javak és szolgáltatások meghatározásáról szóló szabályzat módosításairól szóló szabályzatot;
 9. A HÉA alapja változásánál az előzetes adó levonása módosításának (helyesbítésének) módjáról szóló szabályzatot;
 10. Annak a szabályzatnak a módosításairól és kiegészítéseiről szóló szabályzatot, amely azokat az eseteket határozza meg, amikor nem kötelező a számlaadás, illetve azokról a számlákról rendelkezik, amelyeken az egyes adatok kihagyhatók/elhagyhatók;
 11. A HÉA kötelezettje nyilvántartásának bejelentése formájáról és tartalmáról, továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásról és a nyilvántartásból való törlés eljárásáról és a HÉA adóbevallás tartalmáról és formájáról szóló szabályzat módosításairól és kiegészítéseiről szóló szabályzatot.

A hozzáadott értékadó esetében az adóügyi meghatalmazottság jóváhagyásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2015-ös számában jelent meg, és 2015. október 6-án lépett hatályba, illetve attól a naptól alkalmazzák.

A felsorolt egyéb szabályzatokat az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2015-ös száma közölte, és 2015. október 15-étől kezdve alkalmazzák azokat.

A változtatások számosak és rendkívül jelentősek. A leglényegesebb módosítások és kiegészítések a következőkre vonatkoznak:

- Külföldi személyek nyilvántartása a HÉA rendszerben (az adókötelezett személy, beleértve azt a személyt is, akinek a Szerb Köztársaságban nincs székhelye, illetve lakhelye – tehát külföldi illetőségű -, aki önállóan áruk és szolgáltatások forgalmazását végzi tevékenységének végzése keretében – a törvény 8-ik szakaszának 1. bekezdése)

- Az adóhátralékos definiálása (az adóhátralékos e törvény értelmében az olyan adóalany, aki/amely javak és szolgáltatások adóköteles forgalmazását végzi, kivéve ha a HÉA fizetésének kötelezettségét e törvénycikkely/szakasz értelmében más személy végzi – a törvény 10-ik szakasza 1. bekezdésének 1. pontja);

(adóhátralékos az a villamos-energia és földgáz-fogyasztó, aki/amely ezeket az energiahordozókat a hálózatból, szállító- és elosztó hálózaton keresztül kapja, a HÉA kötelezett pedig az, aki ezeket a javakat további értékesítés céljából beszerezte a villamos-energia és a földgáz forgalmazását végző más HÉA kötelezettektől – a törvény 10-ik szakasza 2-ik bekezdésének 4-ik pontja);

- A HÉA belső elszámolási rendszerének alkalmazása a javak és szolgáltatások fogadóinak mindegyikére az építőipar területén (az adóalany, amely/aki belső elszámolási rendszerben számolja el a HÉA-t, az árucikkek és szolgáltatások fogadója/élvezője/kedvezményezettje az építőiparban, a HÉA kötelezett, illetve e törvény 9-ik szakaszának 1. bekezdésében megnevezett személy a HÉA kötelezett részéről bonyolított forgalom után – a törvény 10-ik szakasza 2-ik bekezdésének 3-ik pontja);

- Az adóügyi meghatalmazottság rendezéseazon személy esetében, aki/amely javak és szolgáltatások forgalmazását végzi a Szerb Köztársaságban, köteles meghatározni/megnevezni adóügyi meghatalmazottját – a törvény új, 10a szakasza);

- Az elektromos energia és földgáz, illetve a fűtésre vagy hűtésre használt energia (mint javak) forgalmazásának helye – a 11-ik szakasz 1. bekezdésének 4-ik pontja a következőképpen változik:  a javak forgalmazásának helye az a hely, amelyben az elektromos áram, földgáz, illetve fűtési/hűtési energia fogadója (amelyek szállító, elosztó és átadó hálózaton át kerülnek leszállításra) amely ezeket a javakat további értékesítés/eladás céljából szerezte be, és székhelye, illetve állandó ügyviteli egysége van azon a helyszínen, amelyen ezeket a javakat leszállítják;

- Az adómentesség/adófizetés alóli fölmentés előírása áram, földgáz, fűtésre, illetve hűtésre használt energia behozatalakor (a HÉA-t nem kell fizetni olyan javak behozatala esetén, amelyek leszállítása hálózaton keresztül, szállító- és elosztó hálózat beiktatásával történik, éspedig: villamos energia, földgáz, és fűtésre/hűtésre használt energia – a törvény 26-ik szakasza 1. bekezdésének 1d pontja);

- Az adóalap meghatározásának módja, ha az adóalany szubvenciót kap (Szubvencióknak, amelyeket az adóalaphoz csatolnak, azokat a pénzeszközöket tekintik, amelyek térítményt képeznek, részét képezik a javak és szolgáltatások forgalmazásáért járó térítményeknek, kivéve a bizonyos politikai céljainak megvalósítását serkentő funkciót ellátó pénzeszközöket, összhangban a törvény 17-ik szakaszának 2-ik, új bekezdésével);

- A HÉA levonása jogának bővítése (Bővül az előzetes adó levonására való jog az adminisztratív helyiségek bővítését szolgáló javak beszerzése esetén, amely alapon ez a jog eddig nem létezett, például a szőnyegek, villamos háztartási berendezések, tévé és rádiókészülékek, dísztárgyak és egyebek esetében – a törvény 29-ik szakasza 1. bekezdésének megváltoztatott 3-ik pontja);

- Kivonás az előzetes adó levonása alól (megszűnik az előzetes adó levonásának joga a foglalkoztatottak élelmezésére és szállítására fordított kiadások alapján – a törvény 29-ik szakasza 1. bekezdésének módosított 3-ik pontja);

- A reprezentációs kiadások pontosítása, amelyek alapján az adóalanynak nincs joga az előzetes adó levonására (Reprezentációs kiadásoknak számítanak a vendéglátó-ipari szolgáltatások, ajándékok, kivéve a kisebb értékű ajándékokat, a pihenésre, sportra és szórakozásra szánt költségek, illetve az üzletfelek, potenciális üzletfelek, üzletfelek képviselői és más természetes személyek hasznát/javát szolgáló egyéb kiadások, ha nem áll fenn azokra vonatkozó jogi kötelezettség – a törvény 29-ik szakaszának új, 3-ik bekezdése);

- A használt gépjárművek külön megadóztatási eljárása (Amennyiben a HÉA összege, amelyet e törvény 36-ik szakasza 1-3 bekezdéseivel összhangban számolnak el azoknak a javaknak a forgalmazása esetén, amelyek tulajdonjogának átruházása adóköteles a vagyonadót szabályozó rendelkezések alapján, kisebb lenne annál az összegnél, amelyet ennél a forgalmazásnál ezzel a törvénnyel összhangban elszámolnának, erre a forgalomra nem kell HÉA-t fizetni – a törvény 36-ik szakasza 7-ik pontjának új bekezdése);

- Azoknak a szolgáltatásoknak a bővítése, amelyek a HÉA 10 %-os adóalapja szerint adóznak (vendéglátó-ipari létesítményben való elhelyezési szolgáltatás összhangban a törvénnyel, amely a turizmust, az utasok és a velük lévő csomagok szállítását szabályozza);

- Az illetékes adóhatóság tájékoztatásának határideje a másodlagos nyersanyag forgalmazásáról, és a mezőgazdasági termékek elvégzett forgalmazásáról olyan személyek részéről, akik/amelyek nincsenek nyilvántartva a HÉA fizetésének kötelezettjei listáján, összhangban a törvény 51a szakaszának megváltozott 2-ik bekezdésével:

„Az adóalany köteles a naptári év utolsó adóperiódusára, illetve az utolsó adóperiódusra vonatkozó adóbevalláshoz az illetékes adóhatóságnak eljuttatni a tájékoztatást:

 1. arról a személyről aki/amely nincs nyilvántartva ezzel a törvénnyel összhangban a HÉA kötelezettek listáján, és aki/amely január 1-től a naptári év utolsó adóperiódusának, illetve az utolsó adóperiódusnak a leteltéig a köztársaság területén másodlagos nyersanyagot forgalmazott, vagy olyan szolgáltatást végzett, amely közvetlenül kapcsolódik ezekhez a javakhoz, továbbá ennek a forgalomnak az értékéről/összegéről;
 2. a mezőgazdasági termelőről, aki nincs nyilvántartva ezzel a törvénnyel összhangban a HÉA kötelezettek listáján, de aki január 1. és a naptári év utolsó adóperiódusának leteltéig, illetve az utolsó adóperiódus leteltéig mezőgazdasági és erdei termékeket forgalmazott, illetve velük kapcsolatos szolgáltatást végzett, valamint ezek értékét/összegét.

A tájékoztatás tartalmazza a megnevezéssel, névvel és vezetéknévvel kapcsolatos legkevesebb adatot, továbbá ezeknek a személyeknek a címét és adóazonosító számát (szerbül:PIB), valamint az elvégzett forgalmazás értékének összegét a hozzá tartozó kötelezettségek nélkül.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2015. október 15-től kezdve megszűnik az év folyamán az adóbevalláshoz mellékelt, a felsorolt javak és szolgáltatások leszállítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség. Az említett változtatások és módosítások értelmében az adóalany a kért adatokat az illetékes adóhatóságnak csak a naptári év utolsó adóperiódusára, illetve az utolsó adóperiódusra vonatkozó adóbevalláshoz mellékelve juttatja el, tekintet nélkül az elvégzett forgalom értékösszegére.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>