Vállalkozói Tájékoztató október/2016

Sadržaj novog broja Preduzetničkog informatora:

                                                               Oktobar/1-2016                                   

                                 USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZADRUGAMA

Novi Zakon o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)je stupio na snagu dana 07.01.2016. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 7. januara 2016. godine, postojeće zadruge i zadružni savezi nastavljaju da rade, na način i pod uslovima pod kojima su upisani u Registar.

Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni su da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte s odredbama ovog zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 7. januara 2017. godine, kao i da promene izvršene u postupku usklađivanja, a koje su predmet registracije, prijave Registru u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka.

 

        DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE O OTPOČINJANJU,                                               ODNOSNO OKONČANJU PORESKE KONTROLE

Pravilnikom o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) koji je stupio na snagu 08.10.2016. godine je regulisano da Centrala Poreska uprava u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre, jednom dnevno, dostavlja obaveštenje o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole.

 

    ELEKTRONSKA TRGOVINA  

Zakonom o elektronskoj trgovini ("Službeni glasnik RS", br.  41/2009 i 95/2013) se uređuju uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji.                                                                   

 

 

……………………………..

 

 

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZADRUGAMA

 

 

Novi Zakon o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)je stupio na snagu dana 07.01.2016. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 7. januara 2016. godine, postojeće zadruge i zadružni savezi nastavljaju da rade, na način i pod uslovima pod kojima su upisani u Registar.

 

Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni su da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte s odredbama ovog zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 7. januara 2017. godine, kao i da promene izvršene u postupku usklađivanja, a koje su predmet registracije, prijave Registru u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka.


Registrator koji vodi registar privrednih subjekata će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 6. aprila 2016. godine, po službenoj dužnosti i bez donošenja posebnog akta, izvršiti brisanje registrovanih podataka kod zadruga koje u registru imaju upisan podatak o imovini zadruge koja ne predstavlja ulog zadrugara.


Na poljoprivrednom zemljištu na kome je izrađen i potvrđen popis zemljišta u društvenoj svojini, odnosno državnoj svojini, u skladu sa Zakonom o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine ("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 54/96 i 62/2006 - dr. zakon), i koje je, na osnovu određenih isprava upisano kao društvena svojina u javni registar o nepokretnostima i pravima na njima, na zahtev zadruge, koja je upisana kao imalac prava na tom zemljištu, upisaće se zadružna svojina, bez ponovne ocene isprava o sticanju od strane nadležnog organa za upis prava na nepokretnostima.
 

Na prevođenje društvenog kapitala u zadrugama u druge oblike svojine ne primenjuju se propisi o privatizaciji, te se danom stupanja na snagu ovog zakona obustavljaju postupci privatizacije pokrenuti u zadrugama u ranijem periodu.

 

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA

I SADRŽINI OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE O OTPOČINJANJU,

ODNOSNO OKONČANJU PORESKE KONTROLE

 

Pravilnikom o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) koji je stupio na snagu 08.10.2016. godine je regulisano daCentrala Poreska uprava u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre, jednom dnevno, dostavlja obaveštenje o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole. Datum prijema obaveštenja o otpočinjanju poreske kontrole predstavlja datum od koga teku obaveze Agencije da ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koje se odnose na osnivače, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, do datuma prijema obaveštenja o okončanju poreske kontrole.

 

ELEKTRONSKA TRGOVINA

 

Zakonom o elektronskoj trgovini ("Službeni glasnik RS", br.  41/2009i95/2013) se uređuju uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji.

Elektronska trgovina robom i uslugama jeste vid daljinske trgovine, u smislu zakona kojim se uređuje trgovina. Daljinska trgovina na malo, na osnovu člana 17. Zakona o trgovini, je prodaja robe, odnosno usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan. Daljinska trgovina na malo je naročito elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

Pružalac usluga informacionog društvaje pravno lice ili preduzetnik, i fizičko lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom koji uređuje trgovinu, koje pruža usluge informacionog društva.Usluga informacionog društva je definisana kao usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem interneta, nuđenje podataka i reklamiranje putem interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga.

Pružalac usluga je dužan da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave pruži sledeće informacije:

1) ime i prezime ili naziv pružaoca usluga;

2) sedište pružaoca usluga;

3) ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu;

4) podatke o upisu u Registar privrednih subjekata, odnosno drugi javni registar;

5) pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru;

6) u pogledu posebno regulisanih delatnosti, odnosno profesija:

- profesionalno ili slično strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan;

- profesionalni naziv i država koja ga je odobrila;

- uputstva o profesionalnim pravilima u državi u kojoj se obavlja delatnost i mestu njihove dostupnosti;

7) poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost, iz potvrde o izvršenom evidentiranju za porez na dodatu vrednost izdate od strane nadležnog poreskog organa, ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost.

Za obavljanje delatnosti elektronske trgovine nisu potrebne posebne dozvole i odobrenja nadležnog državnog organa.

Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

Za ne pružanje propisane informacije u obliku i na način kako je regulisano zakonom, pravno lice čini prekršaj za koji je određena novčana kazna u visini od 100.000 do 200.000, odnosno preduzetnik čini prekršaj za koji je određena novčana kazna u visini od 10.000 do 500.000 dinara, dok u slučaju posebno teških povreda ili ponavljanja povreda zakona može se izreći i zabrana vršenja delatnosti pravnom licu u trajanju od tri do šest meseci.

UGOVORI U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Ugovor može biti zaključen elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku. Kada se elektronska poruka, odnosno elektronski oblik koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom ugovoru se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskom obliku. Ova odredba se NE PRIMENJUJE na:

1) pravne poslove kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti ili kojima se ustanovljavaju druga stvarna prava na nepokretnostima;

2) izjave stranaka i dugih učesnika u postupku za raspravljanje zaostavštine, formu zaveštanja, ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume u vezi sa nasleđivanjem, kao i druge ugovore iz oblasti naslednog prava;

3) ugovore o utvrđivanju imovinskih odnosa između bračnih drugova;

4) ugovore o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost;

5) ugovore o poklonu, jemstvu i zalozi;

6) druge pravne poslove ili radnje, za koje je posebnim zakonom ili na osnovu zakona donetih propisa, izričito određena upotreba svojeručnog potpisa u dokumentima na papiru ili overa svojeručnog potpisa.

 

Pružalac usluga dužan je da potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora o pružanju usluga, obezbedi na jasan, razumljiv i nedvosmislen način podatke i obaveštenja o:

1) postupku koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora;

2) ugovornim odredbama;

3) opštim uslovima poslovanja, ako su sastavni deo ugovora;

4) jezicima na kojima ugovor može biti zaključen;

5) kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupaju pružaoci usluga i kako se ti kodeksi mogu pregledati elektronskim putem.

Pružalac usluga dužan je da potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora, obezbedi tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka u poruku pre njene predaje ili slanja.

Pružalac usluga dužan je da obezbedi da tekst ugovora i odredbe opštih uslova poslovanja koje su sastavni deo ugovora zaključenih u elektronskom obliku budu dostupni korisnicima usluga na način koji omogućava njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje.

Pružalac usluga dužan je da, bez odlaganja, elektronskim putem, posebnom elektronskom porukom, potvrdi prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za zaključenje ugovora.

Ugovor u elektronskom obliku smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.

Oslobođenje od fiskalne kase za prodaju fizičkim licima preko interneta

Za elektronsku delatnost se primenjuje šifra delatnosti 47.91 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta. Ova šifra delatnosti obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb-sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb-sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu. Obuhvata i trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte, trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta, direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona, internet aukcije u okviru trgovine na malo. Međutim, ne obuhvata:

 - trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3

 - trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4.

Ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta, a shodno odredbamaUredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014). Uslov za ostvarivanje oslobođenja od evidentiranja prometa preko fiskalne kase za elektronsku delatnost je da se isporuka dobara vrši preko privrednih subjekata čija delatnost spade u oblast delatnosti 53 – Poštanske aktivnosti, odnosno putem pošte, City Expres-a, pouzećem i slično i da ne dolazi u direktan kontakt sa online kupcima kroz dostavu, montiranje nameštaja ili na bilo koji drugi način.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>