Vállalkozói Tájékoztató szeptember/2016

Sadržaj novog broja Preduzetničkog informatora:

                                                               Septembar/1-2016                                   

                                 MINIMALNA CENA RADA ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada  za period                           januar – decembar 2017. godine ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine):      

Minimalna cena rada iznosi 130,00 dinara neto po radnom času (bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) za period  januar – decembar 2017.godine.

 

        KONTROLNE LISTE ZA RAČUNOVOĐE I REVIZORE                                                                                                                                                                     ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 

Ukazivanje na  obaveze računovođa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma  ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014):                                                                  

 

Obvezniciprimene Zakona;

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici u smislu Zakona;                                                     

Lista indikatora za računovođe;                                                                                                         

Kontrolne liste za računovođe; 

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika; 

Uslovi koje ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog licamora da ispunjava;                                    

Radnje i mere koje preduzimaju advokati;                                                                                 

Kaznene odredbe  za neispunjavanje obaveza propisanih Zakonom.   

 

………………….

 

MINIMALNA CENA RADA ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada  za period                           januar – decembar 2017. godine ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine):

Minimalna cena rada iznosi 130,00 dinara neto po radnom času (bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) za period  januar – decembar 2017.godine.

Neto minimalna zarada za isplate u  periodu januar-decembar  2017.godine će iznositi:

Za mesec sa 160 radnih sati

 20.800 dinara

Za mesec sa 168 radnih sati

 21.840 dinara

Za mesec sa 176 radnih sati

 22.880 dinara

Za mesec sa 184 radna sata

 23.920 dinara

Iznos bruto minimalne zarade zavisi od neoporezivog iznosa zarade koji se menja od 1.februara 2017. godine. Od 1.februara 2016 do 31. januara 2017. primenjuje se neoporezivi iznos zarada  u iznosu od 11.604,00 dinara (Usklađeni neoporezivi iznosiu skladu sa čl.12 a stav 2.Zakona o porezu na dohodak građana).                                                                                                                   Neto minimalna zarada za januar 2017.godine (168 radnih sati)  iznosi 21.840,00 dinara. Bruto minimalna zarada za januar 2017.godine (neoporezivi iznos zarade za januar 2017.godine je 11.604,00 dinara) iznosi 29.500,14 dinara, uvećan za doprinose za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca (17,9%) iznosi 34.780,66 dinara.                                                                           Sadašnja minimalna cena rada, koja važi do 31.decembra 2016. godine iznosi  121,00 dinara neto po času. Sve isplate koje se vrše od 1. januara 2017. godine, vrše se po 130,00 dinara  neto po radnom času, bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

        KONTROLNE LISTE ZA RAČUNOVOĐE I REVIZORE                                                                                                                                                                     ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma                                                                    ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014) u članu 4. propisuje obveznike primene Zakona:

"(1) Obveznici, u smislu ovog zakona, su:

        1) banke;

        2) ovlašćeni menjači;

        3) društva za upravljanje investicionim fondovima;

        4) društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

        5) davaoci finansijskog lizinga;

        6) društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

       7) lica koja se bave poštanskim saobraćajem;

       8) brokersko-dilerska društva;

       9) organizatori posebnih igara na sreću u igračnicama;

      10) priređivači igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;

      11) preduzeća za reviziju;

      12) ovlašćeni revizori;

      13) institucije elektronskog novca;

      14) platne institucije.

(2)Obveznicima se smatraju i preduzetnici i pravna lica koja vrše sledeće delatnosti:

      1) posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti;

      2) pružanje računovodstvenih usluga;

      3) poresko savetovanje;

      4) posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova;

     5) faktoring i forfeting;

     6) davanje jemstava;

     7) pružanje usluga prenosa novca.

(3) Pravna ili fizička lica iz st. 1. i 2. ovog člana, koja obavljaju delatnost samo povremeno ili u ograničenom obimu i kod kojih postoji neznatan rizik za pranje novca ili finansiranje terorizma, nisu dužni da sprovode radnje i mere propisane ovim zakonom ako ispunjavaju posebno propisane uslove.

(4) Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar), na predlog Uprave, može propisati uslove iz stava 3. ovog člana, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog pravnog ili fizičkog lica."

U skladu sa članom 5. ovog Zakona: “Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i advokatskog ortačkog društva. “

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici u smislu Zakona                                                      Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa. Radnje i mere obuhvataju: 1) poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja (u daljem tekstu: poznavanje i praćenje stranke);                                                                                                                                                         2) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;                                                           3) određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;                                                  4) redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;                                     5) obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona;                         6) izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;                                                                  7) vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;                                                     8) sprovođenje mera iz ovog zakona u poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama;                                                                                          9) izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu ovog zakona.

Lista indikatora za računovođe                                                                                                         U skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obveznik i advokat dužni su da izrade listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.                                            

Uprava za sprečavanje pranja novca donela je Direktivu o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.                                      Na zvaničnoj web stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljena je izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe. Računovođe su dužne da indikatore koji su sastavni deo gore navedene Direktive, uvrste u listu indikatora koji izrađuju u skladu sa Zakonom. Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 01. oktobra 2015.godine.

Kontrolne liste za računovođe

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/2015) Uprava za sprečavanje pranja novca, Grupa za nadzor objavila je na internet stranici Kontrolnu listu za preduzetnike i privredna društva koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i Kontrolnu listu za privredna društva za reviziju. Kontrolne liste mogu se preuzeti sa internet stranice Uprave za sprečavanje pranja novca.

 

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika                                                                          U skladu sa članom 39. Zakona, obveznik je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega, imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika.

 

Uslovi koje ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog licamora da ispunjava                                     Članom 40. Zakona su propisani uslovi za ovlašćeno lice i za zamenika ovlašćenog lica:

1) da je zaposleno kod obveznika na radnom mestu sa ovlašćenjima koja tom licu omogućavaju delotvorno, brzo i kvalitetno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom;                                        2) da nije pravnosnažno osuđivano a kazna nije brisana ili se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i krivična dela protiv privrede, protiv službene dužnosti i finansiranja terorizma;                                                                                                           3) da je stručno osposobljeno za poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;                                                                                                                                                  4) da poznaje prirodu poslovanja obveznika u oblastima koja su podložna riziku pranja novca ili finansiranja terorizma;                                                                                                                             5) da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

 

Radnje i mere koje preduzimaju advokati                                                                                  Član 46. Zakona propisuje u kojim slučajevima je advokat dužan da sprovodi radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u sledećim slučajevima:                   

1) kada pomaže u planiranju ili izvršavanju transakcija za stranku u vezi sa:                     - kupovinom ili prodajom nepokretnosti ili privrednog društva, upravljanjem imovinom stranke, otvaranjem ili raspolaganjem računom kod banke (bankarskim računom, štednim ulogom ili računom za poslovanje sa hartijama od vrednosti), prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje delatnosti i upravljanje privrednim društvima, osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem licem stranog prava.

2) kada u ime i za račun stranke vrši finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću.

 

Kaznene odredbe                                                                                                                           Članovima 88-91.Zakona su propisane kaznene odredbe (novčane kazne) za privredni prestup i za prekršaje u zavisnosti od vrste privrednih prestupa i prekršaja za neispunjenje obaveza propisanih Zakonom. 

                                                           

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>