Vállalkozói Tájékoztató július/2016

 

Sadržaj novog broja Preduzetničkog informatora:

Jul/1-2016

 

 

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 58/2016, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.10.2016. godine.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost moraju do 01.10.2016. godine da se usaglase sa odredbama ovog Pravilnika.

 

……………………………………………

 

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 58/2016, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.10.2016. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Ovim Pravilnikom menja se i dopunjuje Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", broj 48/12), a u ovom tekstu navodimo najvažnije izmene i dopune.

Pravilnikom se definiše ugostiteljska delatnost, odnosno ugostiteljska delatnost jeste pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje hrane, pića i napitaka, koji se dostavljaju radi usluživanja i potrošnje na drugom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam.

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekat može biti:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu i piće.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se sledeće vrste ugostiteljskih usluga:

1) usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, ili

2) usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja pića i napitaka, ili

3) usluge smeštaja i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

U ugostiteljskom objektu za ishranu i piće pružaju se sledeće vrste ugostiteljskih usluga:

1) usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka;

2) usluge pripremanja i usluživanja pića i napitaka;

3) usluge pripremanje hrane, pića i napitaka radi usluživanja i potrošnje na drugom mestu.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj i u ugostiteljskom objektu za ishranu i piće mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

Pored već osnovnim Pravilnikom utvrđenih vrsti ugostiteljskih objekata za smeštaj: hotel, apart hotel, garni hotel, motel, turističko naselje, apartmansko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovačka kuća, lovačka koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja nezavisno od naziva pod kojim posluju (konačište, han, konak, etno kuća, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr.), ovim Pravilnikom su  dodati: hotel i lovački dom.

Ovim Pravilnikom je regulisano da je hotel ugostiteljski objekat za smeštaj u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. Hotel je funkcionalna celina koju čini jedan građevinski objekat, odnosno deo građevinskog objekta sa odvojenim pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Hotel može činiti i nekoliko građevinskih objekata. Ako se hotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansu hotela, svi građevinski objekti moraju biti povezani hodnicima tzv. toplom vezom. Hotel mora da ima: prijemni hol sa recepcijom, najmanje deset smeštajnih jedinica, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje i toalete za goste. Smeštajne jedinice u hotelu su: sobe, porodične sobe i apartmani. Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel razvrstava se u kategoriju.

Ovim Pravilnikom je utvrđeno da je garni hotel podvrsta hotela minimalnog kapaciteta sedam smeštajnih jedinica u kojem se pružaju usluge noćenja i doručka koji se može pripremati u garni hotelu ili pribavljati keteringom. Garni hotel je funkcionalna celina koju čini jedan građevinski objekat, odnosno deo građevinskog objekta sa odvojenim pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Garni hotel može činiti i nekoliko građevinskih objekata. Ako se hotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansu hotela, svi građevinski objekti moraju biti povezani hodnicima tzv. toplom vezom. Garni hotel mora da ima: prijemni hol sa recepcijom, smeštajne jedinice, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje i toalete za goste. Smeštajne jedinice u garni hotelu su: sobe, porodične sobe i apartmani. Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategoriju.

Pravilnikom je definisano da je apart hotel je podvrsta hotela minimalnog kapaciteta sedam smeštajnih jedinica od kojih najmanje 80% smeštajnih jedinica čine apartmani. Apart hotel je funkcionalna celina koju čini jedan građevinski objekat, odnosno deo građevinskog objekta sa odvojenim pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Apart hotel može činiti i nekoliko građevinskih objekata. Ako se hotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansu hotela, svi građevinski objekti moraju biti povezani hodnicima tzv. toplom vezom. Apart hotel mora da ima: prijemni hol sa recepcijom, smeštajne jedinice, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje i toalete za goste. Smeštajne jedinice u apart hotelu su: sobe, porodične sobe i apartmani. Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategoriju.

Motelje ugostiteljski objekat za smeštaj u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, sa najmanje sedam smeštajnih jedinica, lociran uz saobraćajnicu izvan naseljenog mesta, namenjen kraćem zadržavanju gostiju. Motel je funkcionalna celina koju čini jedan građevinski objekat, odnosno deo građevinskog objekta sa posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Motel mora da ima: prijemni hol sa recepcijom, smeštajne jedinice, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje, toalete za goste i parking za teretna i putnička vozila. Smeštajne jedinice u motelu su: sobe, porodične sobe i apartmani. Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste motel razvrstava se u kategoriju.

Turističko naseljeje ugostiteljski objekat kojeg čini skup građevinski izdvojenih objekata za smeštaj, ishranu i piće kojim kao celinom upravlja ugostitelj. Turističko naselje mora da ima centralnu recepciju sa prijemnim holom, najmanje 25 smeštajnih jedinica, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje, toalete za goste, ugostiteljske, sportsko-rekreativne, zabavne i druge objekte i sadržaje koji su prilagođeni uslovima destinacije. Smeštajne jedinice u turističkom naselju su: sobe, porodične sobe i apartmani. Turističko naselje koje u svom sastavu ima preko 80% smeštajnih jedinica koje čine apartmani može da nosi naziv "apartmansko naselje". Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste turističko naselje razvrstava se u kategoriju.

Kampje ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom prostoru, funkcionalno organizovan, ograđen i obezbeđen, u kojem se pružaju usluge privremenog postavljanja i korišćenja pokretne opreme za kampovanje potrebne za boravak gostiju na otvorenom prostoru, usluge smeštaja u stacioniranom objektu za smeštaj, kao i usluge parkiranja motornih vozila gostiju, sa najmanje 15 kamp parcela. U kampu se obezbeđuje i korišćenje zajedničkih uređaja, opreme i objekata potrebnih za boravak gostiju u kampu. Ovaj ugostiteljski objekat razvrstava se u kategoriju.

Kampirališteje ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom prostoru, u kojem se pružaju usluge privremenog postavljanja i korišćenja pokretne opreme za kampovanje potrebne za boravak gostiju na otvorenom prostoru, usluge smeštaja u stacioniranom objektu za smeštaj (kamp prikolice, kamp kućice i bungalovi), kao i usluge parkiranja motornih vozila gostiju, sa maksimalno 30% stacionarnih objekata za smeštaj u odnosu na ukupan broj kamp parcela. Ugostiteljski objekat se ne kategoriše.

Kamping odmorište(kamping stop, kamping parking) je ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom prostoru, namenjen noćenju ili kraćem zadržavanju gostiju, sa najviše 30 kamp parcela, u kojem se pružaju usluge privremenog postavljanja pokretne opreme za kampovanje u vlasništvu gostiju. Ugostiteljski objekat se ne kategoriše.

Smeštajna jedinica u ugostiteljskom objektu za smeštaj na otvorenom je kamp parcela.

Pansionje ugostiteljski objekat za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića, po pravilu za duži boravak i drugih ugostiteljskih usluga i sadržaja. Pansion je funkcionalna celina koju čini jedan građevinski objekat, odnosno deo građevinskog objekta sa odvojenim pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Pansion može činiti i nekoliko građevinskih objekata. Ako se pansion sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansu pansiona, svi građevinski objekti moraju biti povezani hodnicima tzv. toplom vezom. Pansion mora da ima: prijemni hol sa recepcijom, najmanje pet smeštajnih jedinica, kuhinjski blok, pomoćne i servisno-tehničke prostorije, prostoriju za usluživanje, toalete za goste i prostorije za dodatne ugostiteljske usluge i sadržaje. Smeštajne jedinice u pansionu su: sobe, porodične sobe i apartmani. Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste pansion razvrstava se u kategoriju.

Depandansu sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel razvrstava se u istu ili u jednu kategoriju niže u odnosu na glavni objekat, o čemu se gost obaveštava. Nabrojani ugostiteljski objekti mogu imati najviše četiri depandansa. Depandans se razvrstava u kategoriju u skladu sa standardima propisanim za nabrojane ugostiteljske objekte. Depandans je odvojeni, a funkcionalno povezani deo ugostiteljskog objekta koji nije spojen toplom vezom sa osnovnim objektom i ima najmanje pet smeštajnih jedinica. U depandansu, po pravilu, se pružaju usluge smeštaja, a usluge hrane i pića i druge ugostiteljske usluge pružaju se u osnovnom objektu. Smeštajne jedinice u depandansu su: soba, apartman i porodična soba.

Botelje ugostiteljski objekat za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića, kao i drugih ugostiteljskih usluga i sadržaja, koji se nalazi na trajno ukotvljenom putničkom brodu.

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste prenoćište (konačište, konak, han, i sl.), odmaralište, hostel ibotel se ne razvrstavaju u kategoriju.

Kućaje ugostiteljski objekat za smeštaj koji je građevinski i samostalno funkcionalni objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje gostu kao celina i u kojoj se pružaju gostu usluge smeštaja, a mogu se pružati i usluge ishrane i pića. U kući je obezbeđena mogućnost da gost samostalno priprema i konzumira hranu.

Apartmanje ugostiteljski objekat za smeštaj koji je deo zgrade ili kuće u kojem se pružaju gostu usluge smeštaja, a mogu da se pružaju i usluge ishrane i pića. U apartmanu je obezbeđena mogućnost da gost samostalno priprema i konzumira hranu.

Sobaje ugostiteljski objekat za smeštaj koji je deo stambene zgrade, kuće ili stana u kojem se pružaju gostima usluge smeštaja, a mogu da pružaju i usluge ishrane i pića.

Seosko turističkodomaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa.

Ugostiteljski objekati za smeštaj vrste: kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo razvrstava se u kategoriju.

Lovački domje je objekat za smeštaj u kome se gostima pružaju usluge smeštaja, a mogu da se pružaju i usluge ishrane, pića i napitaka, koji ne mora biti na prostoru lovišta.

Ugostiteljski objekat za smeštaj i to: lovačka vilarazvrstava se u kategoriju, a ugostiteljski objekti za smeštaj: lovačka kuća, lovački dom i lovačka koliba se ne kategorišu.

Pravilnikom su, pored već utvrđenih vrsta ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića i to restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti (gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija, picerija, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica, kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, čajdžinica, bife, bistro, birtija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar sendvič bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar, noćni bar, disko bar, dansing bar, kabare bar i dr.) dodat i: ketering objekat.

Ketering objekatje ugostiteljski objekat u kojem se priprema hrana, piće i napici, koji se dostavljaju radi usluživanja i potrošnje na drugom mestu.

Potkrovlje (mansarda), odnosno poslednji nivo podruma ili suterena u ugostiteljskom objektu za smeštaj sa više od pet nivoa morane mora imati stanicu lifta, ako tehničke mogućnosti to ne dozvoljavaju.

U kuhinjskom bloku ugostiteljskih objekata za ishranu i pićekuhinja se oprema profesionalnom ugostiteljskom opremomi mora da ima:

1) termičke uređaje i aparate;

2) pribor i uređaje za čišćenje, merenje, obradu i pripremu hrane;

3) najmanje dve jednodelne sudopere sa toplom i hladnom vodom od kojih jedna za hranu biljnog porekla (voće i povrće) i jedna za hranu životinjskog porekla (meso i riba) i najmanje po jednu radnu površinu za pripremu hrane za povrće i voće, za meso i za ribu;

4) police ili ormari za smeštaj kuhinjskog, restoranskog posuđa i pribora i police ili ormari za smeštaj hrane (dnevni magacin);

5) rashladne uređaje za čuvanje hrane u kuhinji;

6) prostor sa najmanje jednom dvodelnom sudoperom s tekućom toplom i hladnom vodom za pranje posuđa ili sa jednodelnom sudoperom s tekućom toplom i hladnom vodom i mašinu za pranje posuđa;

7) uređaj za odvod dima, pare i mirisa koji onemogućava širenje dima, pare i mirisa u prostorije u kojima se zadržavaju gosti;

8) prirodno ili mehaničko provetravanje sa mogućnošću izmene vazduha;

9) dovoljan broj higijenskih posuda za otpatke.

Kuhinja u zavisnosti od asortimana jela koja se u kuhinji pripremaju, ima toplu kuhinju i/ili hladnu kuhinju. Deo kuhinje u kojoj se vrši termička obrada hrane je topla kuhinja, a deo kuhinje u kojoj se vrši priprema hladnih predjela, hladnih jela i salata je hladna kuhinja. Pod profesionalnom opremom podrazumeva se da su svi proizvodni delovi u kuhinji, točionici pića, bar pultu i dr. izrađeni od nerđajućeg čelika i PVC, odnosno koterm ploča koji ne dozvoljavaju promenu strukture i rđanje u dodiru sa bilo kojom vrstom hrane i materijala, kao i da ugostiteljska oprema (aparati za termičku obradu, mikseri, mesoreznice, kafemati i sl.) mora da ima mogućnost neprekidne eksploatacije tokom 24 časa. Kuhinja u ugostiteljskom objektu vrste salaš, kao i u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu ne mora da ispuni navedene uslove iz ovog stava u delu profesionalne opreme.

Prostorija odnosno prostor za prijem i kratkoročno čuvanje hrane u ugostiteljskom objektu za ishranu i piće u kojem se na ugostiteljski način uslužuje hrana na drugom mestu pripremljena, mora da ima: radne površine, termičke uređaje, rashladne uređaje za čuvanje hrane, uređaj za merenje, police ili ormare za smeštaj restoranskog posuđa i pribora i hrane, jednodelnu sudoperu s tekućom toplom i hladnom vodom za pranje posuđa ili mašinu za pranje posuđa i dovoljan broj higijenskih posuda za otpatke, odnosno mora da površinom, uređenjem, opremom i uređajima odgovara asortimanu ponuđenih jela.

Ugostiteljski objekat za ishranu i piće do 50 konzumnih mesta, u kome se usluživanje vrši na ugostiteljski način može da ima zajednički predprostor opremljen odgovarajućim brojem umivaonika koji odgovara propisanom broju WC kabina.

Ugostiteljski objekat za ishranu i piće u kome se pripremaju topla i hladna jela, pića i napici, a usluživanje se vrši u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu preko natkrivenog šaltera ili pulta, au kome se pripremaju samo palačinke ili krofne ili se samo cede sokovi od svežeg voća ne mora da ispunjava uslove u delu jednodelne sudopere sa tekućom toplom i hladnom vodom.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste garni hotel do 20 smeštajnih jedinica, može umesto magacina (kojimora da bude organizovan u zavisnosti od vrste i količine hrane, pića, sredstava za higijenu i drugih predmeta opšte upotrebe koja se u njemu skladišti, a oprema se odgovarajućim paletama, policama ili regalima i hladnjačama ili rashladnim uređajima odgovarajućeg kapaciteta za lako kvarljivu hranu.), za tu namenu imati posebno odvojen deo prostora ili plakar.

Ako se kupatilo, toalet, odnosno WC kabina, nalazi u sastavu smeštajne jedinice naprava za zaključavanje vrata nije obavezna.

Kamp parcelau ugostiteljskom objektu za smeštaj na otvorenom u okviru seoskog turističkog domaćinstvaje minimalne površine 20 m2, sa slobodnim prostorom između svake kamp parcele od najmanje 2 m.

Ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom, seosko turističko domaćinstvo ne mora da ispunjava uslove:

1) ulaznu kapiju i protivpožarni izlaz;

2) kontrolisan ulaz i čuvarsku službu;

3) plan za orijentaciju sa ucrtanim internim komunikacijama, numerisanim kamp parcelama, objektima i ostalim sadržajima na ulazu, koji je osvetljen noću;

12) jednu slavinu nad praonikom za rublje sa tekućom hladnom vodom na svakih 50 smeštajnih jedinica i jednu slavinu nad praonikom za rublje sa tekućom toplom vodom na svakih 100 smeštajnih jedinica;

13) kabinu za pražnjenje prenosivih hemijskih toaleta sa istaknutom oznakom namene na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku na svakih 100 smeštajnih jedinica, vizuelno odvojenu od toaleta za goste, sa obezbeđenim pristupom za vozila za pražnjenje i odvoz otpada.

Ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom seosko turističko domaćinstvo mora da ima jednu slavinu nad umivaonikom sa tekućom hladnom vodom i mora da ima najmanje jedan zajednički toalet za žene i muškarce, koji se sastoji od jedne WC kabine i mora da ima jednu slavinu nad praonikom za posuđe sa tekućom hladnom vodom.

U okviru seoskog turističkog domaćinstva mogu se pružati ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje. Ove usluge vrše se na prostoru do 20 kamp parcela, za najviše 30 gostiju.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>